Malang, ..... 
Peserta
DEVINDA PUTRI ALIAINASTA JAYA